Tietosuoja

Stalatube Oy käsittelee henkilötietojasi sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tämä tietosuojainformaatio ja tietosuojaselosteet antavat sinulle kattavia tietoja Stalatuben suorittamista henkilötietojen käsittelytoimista. Tietoja voidaan täydentää erityisillä tietosuojaselosteilla ja ylimääräisillä paikallisilla asiakirjoilla. Huomaathan, että oikeutesi rekisteröitynä saattavat vaihdella maasta toiseen sovellettavasta tietosuojalainsäädännöstä riippuen. Tietosuojainformaatiossamme esitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset oikeudet. Mikäli pakottavissa laeissa tai asetuksissa säädetään tiukemmista vaatimuksista kuin tässä tietosuojainformaatiossa tai tietosuojaselosteissa, noudatetaan pakottavia lakeja ja asetuksia. 

Tämä tietosuojainformaatio on jaettu seuraaviin tietosuojaselosteisiin, jotka liittyvät eri henkilötietojen käsittelytoimiin Stalatubessa:

 • tietosuojaseloste – asiakassuhteet, myynti ja markkinointi sekä toimittajasuhteiden hallinta
 • tietosuojaseloste – rekrytointi

Stalatube käyttää evästeitä, jotta se voi taata parhaan käyttäjäkokemuksen, analysoida liikennettä ja tarjota käyttäjille osuvaa sisältöä ja tietoa. Katso lisätietoja evästeistä.

Stalatube pyrkii jatkuvasti kehittämään liiketoimintaansa ja tietosuojatyökalujaan ja pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojainformaatiota ja tietosuojaselosteita. Stalatube voi ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen sinua koskevista päivityksistä tai muutoksista, silloin kun sovellettava lainsäädäntö niin edellyttää.

 

Stalatube Oy:n tietosuojaseloste – asiakassuhteet, myynti ja markkinointi sekä toimittajasuhteiden hallinta 

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa sinulle tietoja siitä, miten me Stalatubella käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteiden hallinnassa, myynnissä ja markkinointitoimissa. Tässä tietosuojaselosteessa annetaan myös lisätietoa siitä, miten hallinnoimme alihankkijoidemme ja toimittajiemme edustajien yhteystietoja esimerkiksi hankinta- ja ostotoimiin liittyen.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Stalatube Oy
Taivalkatu 7
15170 Lahti
Suomi

Puh. +358 3 882 190 
marketing@stalatube.com

 

2. Mitä tarkoitusta varten henkilötietojasi kerätään?

Keräämme yritysasiakkaisiimme, liideihimme ja yhteistyökumppaneihimme liittyviä tietoja. Myynti-, markkinointi- tai asiakassuhdehallintatoimien yhteydessä käsittelemme asiakkaidemme, liidiemme ja yhteistyökumppaneidemme yhteyshenkilöiden tai päättäjien henkilötietoja. Käsittelemme henkilötietoja myös Stalatuben hankintaan, ostoon, laskujenkäsittelyyn ja sopimushallintaan liittyvien toimien mahdollistamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, Stalatuben oikeutettuun etuun (esim. suoramarkkinointi) ja antamaasi suostumukseen (esim. evästeiden käyttö).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat seuraavat:

 • Stalatuben sekä sen asiakkaiden ja yhteistyökumppanien välisiä suhteita koskevien tilastojen hallinnoiminen, kehittäminen, analysoiminen ja luominen
 • toimittajasuhteiden hallinta
 • asiakaspalautteen kerääminen
 • viestintä asiakkaiden kanssa, liidinluonti, suoramarkkinointi sekä Stalatuben tuotteiden ja palveluiden markkinoiminen
 • petosten ja väärinkäytösten havaitseminen ja ehkäiseminen.

 

3. Minkä tyyppisiä tietoja sinusta kerätään?

Voimme käsitellä seuraavia asiakkaidemme, liidiemme, toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme päättäjiä ja yhteyshenkilöitä (uutiskirjeen tilaajat, tarjouspyynnön tehneet tai yhteydenottopyynnön jättäneet ja tilaisuuksiin osallistujat mukaan lukien) koskevia tietoja:

 • henkilön nimi, titteli, yritys/työnantaja ja yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • henkilön tehtävät ja asema elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
 • asiakashistoria (esim. osallistuminen tilaisuuksiin)
 • suoramarkkinointiluvat ja/tai ‑kiellot
 • muut mahdolliset liiketoimintasuhteen kannalta olennaiset tiedot

 

4. Mistä henkilötietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään suoraan sinulta puhelimitse, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Tietoja kerätään myös asiakas- tai yhteistyösopimuksen solmimisen yhteydessä ja saadaan muulla tavoin asiakas- tai yhteistyösuhteen aikana. Henkilötietoja voidaan saada myös Stalatuben edustajien ja henkilöiden välisiin liiketoimiin liittyvien vuorovaikutusten perusteella. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä päivittää kyseisistä rekistereistä saatavien tietojen perusteella.

 

5. Mille tahoille henkilötietojasi luovutetaan ja voidaanko tietoja siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Kukin Stalatube-konsernin yritys vastaa omissa toimissaan suoritettavasta henkilötietojen käsittelystä tässä selosteessa esiteltyjä tarkoituksia varten ja siinä esiteltyjen oikeusperustojen pohjalta ja voi käyttää tarpeellisia muiden konserniyritysten samoja tarkoituksia varten keräämiä henkilötietoja.

Mikäli et erikseen kiellä tietojesi luovuttamista, voimme lainsäädännön sallimissa rajoissa luovuttaa tietoja muun muassa valituille yhteistyökumppaneille palvelujen tarjoamiseksi.

Käytämme ulkoisten palveluntarjoajien palveluita esimerkiksi

 • asiakas- ja yhteistyökumppanitietojen ylläpitämiseen
 • uutiskirjeen postituslistojen ylläpitämiseen
 • tilaisuuksiin osallistuvien henkilöiden tietojen käsittelemiseen
 • asiakaspalautekyselyiden tekemiseen.

Kukin palveluntarjoaja voi tietosuojasopimusten mukaisesti käsitellä henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen kyseessä olevan palvelun tarjoamiseksi.

Stalatube voi siirtää tietoja ETA:n ulkopuolelle siinä tapauksessa, että se on tarpeen yllä esiteltyjä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia varten tai käsittelyn teknisen toteuttamisen mahdollistamiseksi. Tietosuojan taso voi ETA:n ulkopuolella olla EU:ssa noudatettavaa tasoa alhaisempi. Näissä tapauksissa Stalatube toteuttaa asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi suojaamiseksi käyttämällä Euroopan unionin hyväksymiä kansainvälisiä tiedonsiirtoja koskevia vakiosopimuslausekkeita. Vakiosopimuslausekkeet ovat saatavilla (englanniksi) seuraavasta osoitteesta: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

 

6. Miten henkilötietojasi suojataan ja kuinka kauan tietoja käsitellään?

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Palvelimet sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain sisäisillä tai palveluntarjoajien työntekijöillä. Pääsy tietoihin on rajoitettu vain niille Stalatube-konsernin henkilöstön jäsenille tai valtuutetuille edustajille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Rekisterissä olevat tiedot varmuuskopioidaan turvallisesti, ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen käyttötarkoitusta (kuten asiakas- tai yhteistyösuhdetta) varten tai kunnes henkilö pyytää tietojen poistoa. Tällöin säilytämme kuitenkin lainsäädännön edellyttämät tiedot sekä tietojen poistoa koskevan tiedon.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekistereissämme säilytetä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

 

7. Oikeutesi rekisteröitynä

 • Oikeus saada pääsy tietoihin sekä oikeus oikaista ja poistaa henkilötiedot

Rekisteröitynä sinulla on oikeus saada tietoa Stalatuben käsittelemistä henkilötiedoistasi. Lisäksi sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat rekisteriin tallennetut henkilötiedot ja oikeus vaatia tietojesi oikaisemista tai poistamista.

 • Suoramarkkinointikielto ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä tai vaatia käsittelyn rajoittamista ja kieltää suoramarkkinointi. Voit milloin tahansa kieltää suoramarkkinoinnin markkinointisähköpostiviestissä olevaa linkkiä käyttäen tai lähettämällä kieltopyynnön sähköpostitse osoitteeseen marketing@stalatube.com. 

 • Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Voit tehdä valituksen siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty tietosuojarikkomus on tapahtunut.

 • Muut oikeudet

Voit myös pyytää suostumuksesi perusteella kerättyjen sinua koskevien henkilötietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tiedot ovat koneellisesti luettavassa ja siirrettävässä muodossa.

 

8. Mihin voit ottaa yhteyttä?

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä tai jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi, ota yhteyttä osoitteeseen marketing@stalatube.com.Päivitetty 12. tammikuuta 2022

Ota meihin yhteyttä!